Vybíráme

Belinka ToplasurUVplus

Právě se nacházíte: Hlavní stránka / Navigace / Značky / Zweihorn / Zkušební normy pro povrchovou úpravu dřeva /

Zkušební normy pro povrchovou úpravu dřeva a dřevěných materiálů

 

Uživatelské informace

Odběratelé se ve svých požadavcích často opírají o různé normy. Které normy jsou důležité pro posouzení speciálních povrchových vlastností vytvrzených nátěrů?

A) DIN 4102: Požární odolnost/Obtížná vznítitelnost

Obtížně vznítitelné nátěrové hmoty (norma DIN 4102-B1) smějí být použity pouze na (podle DIN 4102-B1) odzkoušené plochy, aby bylo možno splnit zkušební kritéria. Na jiných podkladech je považována za splněnou pouze DIN 4102-B2, např. CRYSTALLIT: DIN 4102-B1.

Je nutno přesně dodržovat předepsaná nanášená množství. Přiřazení požární charakteristiky podle DIN 4102, část 1:

Třída stavebních materiálů A       Nehořlavé stavební materiály
Třída stavebních materiálů B       Hořlavé stavební materiály
Třída stavebních materiálů B1     Obtížně vznítitelné stavební materiály
Třída stavebních materiálů B2     Normálně vznítitelné stavební materiály
Třída stavebních materiálů B3     Lehce vznítitelné stavební materiály

V souvislosti s touto problematikou pozbyly platnost následující normy:
TPF (náhrada TL 8010-312) “Vznítitelnost”
VTL A-O53 “Obtížná vznítitelnost”

B) DIN 53160: Odolnost vůči slinám a potu – zkouška např. u dětských hraček

Zde se pouze zkouší možné odbarvení či probarvení (např. mořidel pod transparentními laky) při kontaktu se slinami a potem. Zkušební substancí nasycený filtrační papír je přiložen po dobu dvou hodin při teplotě 40 °C. Nedojde-li k zabarvení, je nátěr považován za vyzkoušený podle normy DIN 53160 (odolný slinám a potu), např. Crystallit, Super Duroffix, nový Lacky Lack, Wigranit, přírodní produkty Naturtrend.

C) DIN 68861: Zkouška povrchu nábytku

Tato rozsáhlá norma, sestávající z několika částí, zkouší m. j.: vliv tepla (suchého a vlhkého), chemickou zátěž, odolnost proti poškrábání, odolnost vůči otěru, cigaretovému žáru.

Klasifikace zátěžových skupin podle části 1:
1 A = nejvíce odolná skupina
1 F = nejméně odolná skupina
Příklad: Chemicky vytvrzované nátěry (NH+tužidlo) dosahují skupiny 1 B. Nátěrové hmoty, schnoucí jen na fyzikální/vypařovací bázi, dosáhnou obvykle pouze zátěžové skupiny 1 C. Zkouška je prováděna 27 různými zkušebními substancemi, jako jsou např. nápoje, rozpouštědla, kyseliny, obvyklé domácí čistící prostředky apod., např. Crystallit: DIN 68861 část 1, zátěžová skupina B. Ale též: např. vícevrstvý lak Supercryl, vodouředitelný WL 8/9: DIN 68861, část 1, zátěžová skupina B.

D) EN 71-3: Evropská norma - Migrace/ Přenos těžkých kovů

Tato norma, opírající se o dřívější DIN 71, část 3, stanoví migraci škodlivých substancí v nátěrech (např. těžké kovy jako olovo, chrom, kadmium, barium atd.). Extrakcí je simulován trávící proces a získány informace o rozpuštěných látkách. Dokazatelné extrahované elementy jsou kvantifikovány. Při tom nesmějí být překročeny mezní hodnoty nebezpečných látek. Např.: Crystallit, Supercryl, Super Duroffix, nový Lacky Lack, Wigranit, přírodní produkty NATURTREND.

E) § 31, odst. 1 Zákona o předmětech přicházejících do styku s potravinami a spotřebním zbožím

Pokud mají být nátěrové hmoty použity k povrchové úpravě dřevěných ploch skladovacích zařízení, přicházejících do kontaktu s potravinami, měl by nejdříve nezávislý zkušební ústav potvrdit nezávadnost těchto nátěrových hmot, podle § 31, odst. 1 Zákona o předmětech přicházejících do styku s potravinami a spotřebním zbožím.

Zkouška se týká tří oblastí:
1. Migrační test
2. Kvalitativní a kvantitativní vyšetření migrátů
3. Senzorická zkouška (chuťový test opírající o DIN 10955)

Výsledky vyšetření jsou zaprotokolovány ve zkušebním osvědčení a (případně) potvrzují nezávadnost (např. Zweihorn Super Duroffix, Crystallit, Supercryl, nový Lacky Lack, Wigranit atd.). Tento test je předepsán např. pro vnitřní povrchovou úpravu potravinářských konzerv.

F) Vhodnost pro těsnící profily podle Rosenheimských směrnic

Jedná se o prověření vzájemného účinku mezi těsnicími profily a nátěrem. Posuzuje se slepení, měknutí a zbarvení, přičemž hodnotící škála se pohybuje od “dobrý” až po “špatný”. Snášenlivost materiálu je považována za dobrou, pokud všechna kritéria byla vyhodnocena jako “dobrá” (např. vícevrstvý lak SUPERCRYL WL, Super Durrofix plus).

Požadavky na povrch kuchyňského nábytku podle DIN 68930 s ohledem na odolnost vůči měnícímu se klimatu.

Stanovení odolnosti vůči měnícímu se klimatu je prováděno dle cyklového testu v klimatizační zkušební komoře (popsáno v DIN 68930). Následující test je prováděn třikrát.

Cyklus:
5 hodinové skladování při teplotě 23°C, 83 % rel. vzdušná vlhkost
14 hodinové skladování při teplotě 40°C, 92 % rel. vzdušná vlhkost
24 hodinové skladování při teplotě 23°C, 50 % rel. vzdušná vlhkost

Jako nosná plocha je použita deska MDF.

Následující nátěry splňují podmínky DIN 68930:

cca 200 g/m2 Izolační plnič pro MDF desky SUPERCRYL, bílý WL-IF
cca 80 g/m2 Email SUPERCRYL WLB/bílý
cca 100 g/m2 Vícevrstvý lak SUPERCRYL WL-9, hedvábně matný

cca 100 g/m2 Izolační lak SUPERCRYL WL 6020
cca 150 g/m2 Plnicí lak SUPERCRYL WL 6050
cca 80 g/m2 Email SUPERCRYL WLB/bílý
cca 100 g/m2 Vícevrstvý lak SUPERCRYL WL-9, hedvábně matný

cca 200 g/m2 Dvoukomponentní plnič WIGRANIT IF pro MDF desky
cca 120 g/m2 Email WIGRANIT WIG/R 9010
cca 100 g/m2 CRYSTALLIT, dvoukomponentní PUR transparentní lak CL 9, hedvábně matný

cca 100 g/m2 Polyuretanový základ pro MDF desky, S 8020
cca 120 g/m2 Dvoukomponentní polyuretanový plnič WIGRANIT bílý, WIG/FILL
cca 120 g/m2 Email WIGRANIT WIG/R 9010
cca 100 g/m2 CRYSTALLIT, dvoukomponentní PUR transparentní lak CL 9, hedvábně matný

cca 200 g/m2 Izolační plnič pro MDF desky SUPERCRYL, bílý WL-IF
cca 80 g/m2 Email SUPERCRYL WLB/bílý

cca 100 g/m2 Izolační lak SUPERCRYL WL 6020
cca 150 g/m2 Plnicí lak SUPERCRYL WL 6050
cca 80 g/m2 Email SUPERCRYL WLB/bílý

cca 200 g/m2 Dvoukomponentní plnič WIGRANIT IF pro MDF desky
cca 120 g/m2 Email WIGRANIT WIG/R 9010

cca 100 g/m2 Polyuretanový základ pro MDF desky, S 8020
cca 120 g/m2 Dvoukomponentní polyuretanový plnič WIGRANIT bílý, WIG/FILL
cca 120 g/m2 Email WIGRANIT WIG/R 9010

Nesnadná vznítitelnost – oblast výroba lodí podle "Mezinárodní dohody na ochranu lidského života na moři (SOLAS 1974)" a IMO – rezoluce A.653(16)

Je nutné provést vždy kontrolu 3 zkušebních těles za následujících podmínek:

  • síla ozáření 25 kW/m2 při zapalovacím plamínku
  • síla ozáření 25 kW/m2 bez zapalovacího plamínku
  • síla ozáření 50 kW/m2 bez zapalovacího plamínku

Délka trvání zkoušky činí minimálně 10 minut.
Pokud se nedosáhne hodnoty minimální světelné prostupnosti během expoziční doby 10 minut, musí být zkouška prováděna dalších 10 minut.
V současné době existují pro následující produkty listiny o připuštění See-BG (čís.: 116.140 a 116.141) popř. certifikáty pro Rejstřík Lloyds (F990060 a F990061):

  • Crystallit 2K-PUR transpartentní laky CL-F, CL 7, CL 8, CL 9, CL 0

TOXPROOF – Pečeť pro nábytek s malým podílem emisí

Působením různých škodlivých látek dochází ve vnitřních prostorech již při nepatrném množství těchto látek ke vzniku bolestí hlavy, omezení schopnosti koncentrace, podráždění dýchacích cest. Protože vychází mnoho těchto škodlivých látek z nábytku, provádí se zkouška pro dosažení znaku Toxproof na uvolňování škodlivin.

Katalog zkušebních kritérií nábytku a všech příslušných součástí a povrstvení obsahuje následující body:
Obsah formaldehydu ≤ 0,05 ppm po 28 dnech
Obsah fenolu ≤ 14µg/m3
Obsah izokyanátu ≤ 0,1µg/m3
Zbytkové rozpouštědlo/těkavé ≤ 0,8mg/m3
Organická sloučeniny (VOC) suma všech jednotlivých látek
Stáloberevnost v potu a slinění
podle bývalé DIN 53160
Požadavky EN 71, díl 3 (3.95)
migrace určitých prvků
pro dětské hračky

Pod zkuš. čís.: 920-830025 se prováděla kontrola následujících nátěrových systémů:

  • Super Duroffix plus SDF-A, SDF-F, SDF-H, SDF 8, SDF 9, SDF 0
  • Crystallit 2K-PUR transparentní laky CL-A, CL-F, CL-H, CL-T8, CL-T9, CL 7, CL 8, CL 9,
    CL 0
  • Wigranit emaily WIG/R9005, WIG/R9010, WIG/R9016, WIG/modré, WIG/bordó, WIG/žluté, WIG/zelené, WIG/okr, WIG/oranžové, WIG/železný suřík, WIG/červené
  • Wigranit 2K MDF izolační plnič, bílý IF

Měření prokázala, že systémy dodržují za zkušebních podmínek mezní hodnoty emisí po max. 6týdenní doby vytvrzování.

admin : : webdesign by MYLEE Design (c) 2013